what you are seeking is also seeking you

karen michel