what you are seeking is also seeking you


karen michel